Search form

Matiyo 22:13

13Kamhan minsogo ya hari ka toong mga sogoonon nga pamegketen mazo ya toong alima daw paa. Kamhan iitsa iza doro ka kadeglemanan bali ka gawas. Doro kaiton magapangageet ya mga tao ka kanirang ngipen ka paghaza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index