Search form

Matiyo 22:14

14Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga ini nga hari singed iza ka Diyos nga mindapit ka mga mataed nga tao piro talagsa ka ya toong impili. Ani ini ya pamolinged ni Hisos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index