Search form

Matiyo 22:16

16Kamhan impakaro niran ya kanirang mga sakop dizan kan Hisos. Iba gihapon ya mga Yodayo nga minsakop di kan Hirodis nga hari. Pagdateng niran nagalaong siran nga Maistro, mahagdam kami nga matadeng ya batasan mo daw matood gihapon ya mga panaba mo. Pagtoldo mo ka sindo na Diyos waray pinalabi mo nga bisan sin-o nga taohana daw bisan ono ya kanirang katenged.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index