Search form

Matiyo 22:17

17Agon long-an mo kami kon ono ya kanmong hena-hena nga daw makalapas kami ka balaed na mga Yodayo kon ambazad kami ka bohis kan Sisar nga hari nga nakadaeg di ka kantang lopa? Daw ambazad kami kon diri?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index