Search form

Matiyo 22:18

18Na, mahagdam dazon si Hisos nga daeten iza kontana. Kamhan minbales iza pagpangotana kaniran nga kay ono sa kamo minporba kamo kanao? Mga bakaken gazed kamo!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index