Search form

Matiyo 22:22

22Pagpakabati ka niran ka insambag ni Hisos nabereng siran kay diri siran makahimo ka paglalis kan Hisos. Kamhan minpanaw siran dini kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index