Search form

Matiyo 22:24

24Maistro, ya kanaming karaan nga si Moysis mintogon iza kanami nga kon mapatay ya isang tao nga waray maanak kinahanglan ya lomon na napatay anikay makapangasawa ka toong ipag nga nabalo di dazaw anpanganak. Kamhan mabohi ka ya ngaran na toong magorang nga napatay. Ani ini ya togon ni Moysis kanami.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index