Search form

Matiyo 22:25

25Na, izang mahon-a pen dini kanami may maglomon nga pitong ka amaama. Naminze di ya kamagorangan. Kamhan napatay di iza ka waray maanak. Kamhan ya toong asawa nga nabalo di impangasawa na primirong manghod.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index