Search form

Matiyo 22:28

28Na, Maistro, wani ya pangotana nami kanmo kay mintoldo iko nga may tirmino ka pagbohi ka mga tao nga nangapatay. Daw kanin-ong asawa itong babazi kon mabohi pag-isab ya mga namagsonodsonod nga pitong ka maglomon kay iza ya asawa nirang tanan?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index