Search form

Matiyo 22:3

3Pagkakamhan naiza pagpakaandam ka kombiti impakaro di naiza ya toong mga sogoonon dizan ka mga tao nga toong dinapit dazaw mangaen di naa siran. Ambaza kay minbaribad siran ka inpanaba na sogoonon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index