Search form

Matiyo 22:31

31Mahimo gazed ya pagpabohi na Diyos ka mga tao garing ka lebeng. Daw wara kamo magbasa kaiza nga inlaong na Diyos kamazo nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index