Search form

Matiyo 22:37

37Minsambag si Hisos nga wani ya labaw nga sogo na Diyos nga kinahanglan nga pagaazaken mazo pagtineed ya Ginoo nga kamazong Diyos. Kamhan isahen mazo ya kamazong hena-hena ka pagtaremdem kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index