Search form

Matiyo 22:4

4Kamhan insogo disab pagpakaro ya mga iba nga sogoonon dazaw long-on niran pag-isab ya mga dinapit nga kamhan di ya paglamisa. In-ihaw di nao ya kanaong mga baka daw ya mga nati nga mahonlas. In-andam di nao ya tanan. Mangarini di naa kamo ka kanaong kombiti.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index