Search form

Matiyo 22:40

40Kamhan iton nga dowang ka sogo ani ya singed ka toboan na bisan ono ya daan balaed na Diyos daw bisan ono ya sinoyat na mga karaang propita. Ani ini ya sambag ni Hisos mga ka Parasiyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index