Search form

Matiyo 22:42

42daw ono ya kamazong hena-hena mahitenged kan Kristo nga hari nga pinili na Diyos? Daw kanin-ong kaliwat iza? Minsambag siran nga kaliwat iza na kanaming karaan nga si Dabid.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index