Search form

Matiyo 22:43

43Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga agon kay ono sa nga minngaran sa si Dabid kan Kristo nga toong Ginoo pagtandeg na Ispirito na Diyos ka toong hinawa? Kay minlaong iza nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index