Search form

Matiyo 22:44

44ya Diyos ani ya minpanaba ka kanaong Ginoo nga lomo-to ko naa dini ka kanaong too hangtod ka pagpakadaeg nao ka kanmong mga kaaway. Ani ini ya daan mga panaba ni Dabid mahitenged kan Kristo nga hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index