Search form

Matiyo 22:5

5Piro nagapalingeglingeg lamang ya mga dinapit ka impanaba na mga sogoonon. Nagapadazon siran ka kanirang mga hinang. Ya isa minpanaw doro ka toong oma. Ya isa minpasinged ngaro ka toong tarabahoan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index