Search form

Matiyo 23:13

13Kamo nga mga maistro ka mga Yodayo daw ya mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay mga bakaken kamo kay imbalabagan gazed mazo ya mga tao kay dazaw diri siran antoo kanao. Diri kamo ansogot kanao kamhan diri togoton siran ka pagtoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index