Search form

Matiyo 23:14

14Kamo nga mga maistro daw ya mga Parasiyo, magalised kamo kay-an kay mga bakaken kamo kay magapanlimbong kamo ka mga balo nga babazi dazaw makaangken kamo ka kanirang mga irinsiya. Kamhan magapaataasen sab mazo ya kamazong pagpangamozo ka Diyos dazaw komoton mazo ya kamazong mga sala. Agon pahamtangan kamo na Diyos ka silot pagdakola ka silot naiza ka iba nga mga tao nga makasala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index