Search form

Matiyo 23:15

15Kamo nga mga maistro daw ya mga Parasiyo, magalised kamo kay-an kay mga bakaken gazed kamo. Kamhan aro ya kamazong pagsakay dizan ka dagat daw ya kamazong pagbagtas dizan ka lopa dazaw ankawa kamo ka bisan isa kang bolos nga sakop. Pagpasakop mazo ka tao indap-an iza ka kamazong batasan nga nadobli gazed ya kaonga na kamazong batasan. Agon ya silot nga ipahamtang na Diyos kanangiza labaw iton ka silot naiza kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index