Search form

Matiyo 23:16

16Nagalaong pen si Hisos kaniran nga nagalised kamo kay-an kay pagtoldo mazo ka mga tao singed ka nabota gazed kamo. Nasazep kamo ka pagtoldo nagalaong nga kon anpaninhaga ya tao ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos diri di kinahanglan nga tomanen pen naiza ya toong saad. Piro kon ampaninhaga iza ka bolawan dalem ka dakolang lagkaw na Diyos kinahanglan gazed tomanen naiza ya toong saad.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index