Search form

Matiyo 23:18

18Nasazep isab kamo ka pagtoldo nagalaong nga kon ampaninhaga ya tao ka haladanan diri di kinahanglan nga tomanen pen naiza ya toong saad. Piro kon ampaninhaga iza ka halad dizan ka haladanan kinahanglan tomanen naiza ya toong saad.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index