Search form

Matiyo 23:23

23Kamo nga mga maistro ka mga Yodayo daw ya mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay diri kon matood ya pagkaazak mazo ka Diyos. Kay bisan nagahatag kamo ka Diyos ka ikanapolo nga ka bahin na bisan ya mga klasi na zaman wara kamo magtoman ka mga labaw nga sogo na Diyos nga nagalaong nga tadengen mazo ya pagdomara mazo ka mga isa daw isa. Magkinaloy-anay disab kamo kaniran. Magtoo isab kamo ka Diyos. Kinahanglan tomanen isab mazo ini singed ka paghatag mazo ka mga ikanapolo nga bahin dizan ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index