Search form

Matiyo 23:24

24Pagtoldo mazo ka mga tao singed ka nabota gazed kamo kay nawied kamo paghinang ka mga geramay nga sala piro ya mga dakola nga sala waray kawied mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index