Search form

Matiyo 23:25

25Kamo nga mga maistro ka mga Yodayo daw ya mga Parasiyo, magalised kamo kay-an kay mga bakaken gazed kamo kay inhogasan gazed mazo ya gawas na kamazong mga baso daw palato. Piro ya seled napono gazed ka mga maripa kay naanad kamo paglimbong ka mga tao dazaw makakowarta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index