Search form

Matiyo 23:27

27Kamo nga mga maistro daw ya mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay mga bakaken gazed kamo kay minpasingedsinged kamo ka mga pantiyon nga inpintalan ka mapoti. Dizan ka gawas madazaw selengan piro dalem ka seled polos bekeg na mga namola nga tao nga nadonot di daw mabaho di.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index