Search form

Matiyo 23:29

29Kamo nga mga maistro daw ya mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay mga bakaken kamo kay minhinang kamo ka mga madazaw nga pantiyon para ka mga inpatay nga karaang propita na Diyos. Inpaartihan disab mazo ya mga pantiyon na mga karaang tao nga matadeng

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index