Search form

Matiyo 23:33

33Nagabatasan kamo singed ka mga halas nga polos maonga ya batasan agon diri gazed kamo makalayas ka pagsilot na Diyos kamazo doro ka impirno.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index