Search form

Matiyo 23:35

35Agon madateng kamo ka silot para ka pagpatay ka tanan mga karaan nga matadeng sokad ka pagpatay kan Abil nga waray sala hangtod ka pagpatay kan Zakariyas nga maanak ni Barakiyas nga inpatay mazo dizan ka tenga-tenga na haladanan daw ya dakolang lagkaw na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index