Search form

Matiyo 23:39

39Sokad koman diri kamo makakita kanao pag-isab hangtod ka pagbalik nao. Kamhan ansaza kamo kanao magalaong nga sazaen ta iza nga impakarini na Diyos dini kanami. Ani ini ya pagpanan-og ni Hisos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index