Search form

Matiyo 23:8

8Piro kamo nga kanaong mga sinarigan, diri kamo magsaza nga ngaranan kamo ka maistro nga labaw kay isa ka gazed ya kamazong maistro nga labaw. Kamhan dini kanao singed ka mga maglomon ka gazed kamong tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index