Search form

Matiyo 23:9

9Agon bisan sin-o ya antoldo kamazo ka sindo mahitenged ka Diyos diri kamo magtahod kanangiza singed ka pagtahod mazo ka Diyos. Kay ya Diyos nga nagahela daked ka langit iza gazed ya kamazong Ama nga tahodanan nga labaw gazed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index