Search form

Matiyo 24:15-16

15-16Kawandini pen may inlaong ni Danyil nga karaang propita na Diyos. Kamhan minpanan-og iza daan mahitenged ka isang tao nga masarang kaonga nga makadaet ka mga tao. Na, sabten mazo ya inlaong ni Danyil. Kay minlaong iza nga pagpakakita mazo nga mintindeg di iton nga tao dalem ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos, kamo nga mga taga Yoda mandalagan gazed kamo ngaro ka bobong. 17Bisan magahayahay kamo dizan ka pawa, dalagan gazed kamo kay waray logar mazo ka pagpanhipid ka kamazong mga betang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index