Search form

Matiyo 24:2

2Minsambag si Hisos nga paka selengi gazed mazo itong mga lagkaw. Timan-an mazo gazed ini nga mageba gazed iton kaan. Basta ya mga bato nga insompazan podo mabogto pagpangadeeg.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index