Search form

Matiyo 24:22

22Kamhan kon diri padalien na Diyos iton nga mga aldaw wara gazed ya tao nga mabohi. Piro magakalooy ya Diyos ka toong mga pinili agon ampadali iza kaiton nga panahona kay-an.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index