Search form

Matiyo 24:28

28Kamhan bisan sin-o ya maongang batasan nga tao silotan gazed iza. Singed iton ka pamolinged nga bisan hain ya lawas nga patay magatiponon na mga agila ka pagtoktok ka mga onod.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index