Search form

Matiyo 24:3

3Na, ka nagalo-to si Hisos dizan ka bobong nga Olibo minkadizan ya toong mga sinarigan nga waray lain tao iba kanangiza. Kamhan nangotana siran nga panan-ogan mo kami kon kon-o kon mageba iton nga mga lagkaw. Daw ono ya timaan ka pagbalik mo ngarini daw ya kataposan nga panahon dini ka kalibotan?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index