Search form

Matiyo 24:30

30Anipen makita ya timaan daked ka langit para ka pagdateng nao nga si Kristo. Kamhan anhaza ya tibe nga mga tao pagkita niran kanao iba ya mga gabon. Pagkarimbaba nao labaw gazed hao ka gahem daw madazaw gazed selengan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index