Search form

Matiyo 24:33

33Singed iton ka inlaong nao kamazo koman. Pagpakakita mazo kaiza nga mga inlaong nao kamazo mahagdam kamo nga arani gazed ya tirmino nao ka pagbalik ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index