Search form

Matiyo 24:39

39Kamhan ya mga tao diri antoo nga madateng siran ka lenep kaan piro pagdateng matood na lenep natibe siran pagpatay. Ani isab ya kahimtang na mga tao kay-an ka pagbalik nao dimbaba ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index