Search form

Matiyo 24:40

40Kay kay-an ka pagdateng naiton nga aldawa magatarabaho ya dowang ka tao doro ka oma. Kamhan ibahen nao ya isa piro ya isa ibilin.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index