Search form

Matiyo 24:43

43Sabten mazo ini nga kon mahagdam daan ya tag-iza ka lagkaw nga paniken di iza na tolisan, diri gazed iza an-endang pagbantay kay diri itogot ya kawatan ka pagpanik.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index