Search form

Matiyo 24:45

45Wani ya pamolinged mahitenged ka pagbalik nao ngarini nga may isang sogoonon nga masarigan nga pinili na toong amo ka pagdomara ka mga iba nga sogoonon daw tagan sab siran ka makaen ka hostong orasa. Kamhan in-andam naiza daan ka pagdateng na toong amo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index