Search form

Matiyo 24:6

6Diri sab kamo magkahaldek kon makabati kamo nga may gobot na gira nga arani di koni kamazo, may gira disab koni doro ka aro. Matoman matood iton piro diri pen kon ani ya kataposan nga panahon dini ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index