Search form

Matiyo 24:7

7Kay ka wara pen matapos ya kalibotan ampakig-away ya isang longsod ka laing longsod. Ampakig-away isab ya isang hari ka laing hari. Madateng ya mga nagakalainlain dapit ka pihit. Mataed isab ya mga linog.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index