Search form

Matiyo 24:9

9Kamhan magapandadhan kamo dizan ka mga madaegdaegen kamazo. Kamhan patazen kamo. Magakontarahan kamo na tanan mga tao kay hao ya insakopan mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index