Search form

Matiyo 25:1

1Kamhan indogangan ni Kristo pagsindo kaniran nagalaong nga ya pagbalik nao ngarini ka kalibotan dazaw anhari hao ka mga tao singed iton ka pagsogat na mga daraga ka banahen ngaro ka pagkombiti. Napolo siran nga ka daraga daw nagadara siran ka tagsatagsa nga lamparahan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index