Search form

Matiyo 25:12

12Minsambag iza nga wara hao makakilala kamazo kon sin-o sa kamo iton. Na, ani ini ya pamolinged mahitenged ka pagbalik nao ngarini.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index