Search form

Matiyo 25:2-4

2-4Na, ya mga lima nga daraga boangboangen siran kay waray andam niran ka gas. Piro ya mga lima nga beetan nakaandam daan siran ka gas daw nagadara sab siran ka kanirang mga lamparahan. 5Kamhan naaban pen iton banahen doro agon nakatorog ya mga daraga ka pagtagad.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index